Position:Home > Activity Log
Date Location Organization Activity
2019/5/14-5/15 qingdao GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL Guotai Junan International 3rd Investment Summit Forum
2019/5/16-5/17 Shanghai GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL Guotai Junan International 3rd Investment Summit Forum
2019/6/26 Shenzhen Huasheng Capital Securities Co., Ltd. Mobi Development, Huasheng Securities and Weibo Finance Road Show
2019/7/30 Shenzhen CCTV Finance CCTV Finance's Interview in Telecommunication Industry
2019/9/5 Shenzhen BS Securities Co.Limited Brokers and Investors meeting
2019/9/10 Shenzhen shenwan Hongyuan Securities Listed Companies Forum